Nieodpłatne przesunięcie samochodu z majątku sp.k. do majątku wspólników, a podatek dochodowy. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Nieodpłatne przesunięcie samochodu z majątku sp.k. do majątku wspólników, a podatek dochodowy. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest sp.k., której wspólnikami są osoby fizyczne, będące małżeństwem posiadającym wspólność majątkową. Spółka i wspólnicy są rezydentami polskimi. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Komplementariusz (mąż) posiada 90% prawa do udziałów w zyskach, a komandytariusz (żona) 10%.
 2. Spółka jest właścicielem samochodu osobowego używanego do celów mieszanych. Samochód został nabyty do majątku spółki poprzez zakup od podmiotu trzeciego. Ponadto nie był amortyzowany, gdyż jego wartość nie przekroczyła 10.000 zł. Wydatek był kosztem w chwili poniesienia.
 3. Wspólnicy zamierzają zawrzeć ze spółką umowę nienazwaną, na mocy której wycofają z majątku spółki ww. samochód i przekażą go na cele osobiste wspólników. Spółka wyrazi zgodę w formie uchwały. Wycofanie nie będzie stanowiło wypłaty dywidendy, darowizny, zmniejszenia wkładu.
 4. Samochód nie będzie wynajmowany, czy wydzierżawiany. Prawdopodobnie będzie on używany przez syna wspólników. Jego zatrzymanie w majątku spółki prowadziłoby do zbędnych komplikacji związanych z rozpoznawaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu przez wspólników i członków ich rodziny.

Pytania:

 1. Czy w związku z nieodpłatnym przesunięciem samochodu z majątku Spółki komandytowej do majątku wspólników, w spółce komandytowej powstanie obowiązek podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 2. Czy w związku z nieodpłatnym przesunięciem samochodu z majątku Spółki komandytowej do majątku wspólników, w spółce komandytowej powstanie obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

 • Ad.1 W ocenie Wnioskodawcy, w spółce nie powstanie obowiązek podatkowy w CIT, z tytułu przesunięcia samochodu z jej majątku do majątku wspólników. Podkreślić trzeba, że Spółka nie uzyska żadnego przysporzenia, żadnego świadczenia wzajemnego. Nic nie zyska w zamian, a jedynie wyzbędzie się samochodu. Ustawa o CIT nie zawiera przepisów, które miałyby w takiej sytuacji zastosowanie, a brak przysporzenia po stronie spółki wyklucza możliwość rozpoznania przychodu.

 • Ad.2 Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania PIT, jako płatnik od przesunięcia składnika majątku w postaci samochodu z majątku spółki do majątku wspólników. W naszej ocenie nieodpłatne otrzymanie przez wspólników składnika majątku od Spółki, w której są wspólnikami nie stanowi podstawy do opodatkowania. Trudno uznać, że wycofanie ze spółki pojazdu samochodowego stanowi dla wspólnika dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie pytania pierwszego i nieprawidłowe w zakresie pytania drugiego (rozpoznano w osobnej interpretacji).

Uzasadnienie decyzji:

 • Ad.1 W świetle przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że nieodpłatne przesunięcie samochodu z majątku Spółki do majątku wspólników w sp.k. nie spowoduje powstania przychodu po stronie spółki. Przesunięcie zostanie dokonane na podstawie zawartej uchwały z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, pojazd nie będzie użytkowany w działalności gospodarczej, nie będzie wynajmowany, ani dzierżawiony przez spółkę, jak również wycofanie wkładu nie będzie stanowiło uregulowania zobowiązań ani wypłaty zysku.

 • Ad.2 Sp.k. stały się odrębnymi, samodzielnymi podatnikami CIT. Innymi słowy sp.k. przestała być spółką transparentną podatkowo. W konsekwencji, działalność prowadzona przez sp.k. nie może być traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika. Zaś wspólnicy tych spółek będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych.

  Pod pojęciem „przychodu z udziału w zyskach osoby prawnej” należy rozumieć wszelkie przychody, których uzyskiwanie ma źródło w posiadaniu udziałów w spółkach, jest realizacją uprawnień majątkowych wynikających z posiadania udziałów, uprawnień majątkowych wynikających z bycia wspólnikiem spółki. Faktyczne uzyskanie tego przychodu może polegać na uzyskaniu określonych rodzajów wypłat ze spółki, ale również może być wynikiem dokonania określonych operacji dotyczących kapitałów spółki. Wyliczenie dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych zawarte w ustawie o PIT ma charakter przykładowy.

  Z opisu sprawy wynika, że dojdzie do zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce. Powyższe skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku PIT, powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w sp.k.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 26.05.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: