Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a korekta VAT. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a korekta VAT. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 1

Opis zdarzenia przyszłego:

  1. Sp. z o.o. użytkuje pojazd osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowa została zawarta w dniu 25 września 2018 r. na czas określony 35 miesięcy.
  2. Wartość netto przedmiotu leasingu na dzień zawarcia umowy wynosiła 217073,17 zł. Leasing jest dokumentowany comiesięczną fakturą VAT okresową tytułem raty leasingowej w wysokości netto 3.978,68 zł.
  3. W okresie do dnia złożenia niniejszego wniosku, spółka dokonała spłat w łącznej wysokości 63.658,88 zł netto. Ponadto uiściła opłatę wstępną w wysokości 2 821,95 zł netto. Zarówno comiesięczna opłata leasingowa, jak i opłata wstępna zostały zaliczone przez Wnioskodawcę w koszty.
  4. W pojeździe ujawniła się wada istotna, ukryta przez sprzedającego. Przedmiotową wadę stanowił stan techniczny pojazdu, sprzedający zataił odnotowanie przez pojazd szkody całkowitej. Rzeczywista zatem wartość pojazdu w chwili zawarcia umowy leasingu okazała się być zawyżona.
  5. W związku z pozyskaniem informacji przez spółkę o ukrytej wadzie pojazdu, rozważa ona przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy cesję umowę leasingu na sprzedającego, wykupienie przedmiotu leasingu, a następnie odsprzedanie go spędzającemu lub zamianę przedmiotu leasingu na pojazd wolny od wad.

Pytanie:

Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego z powodu cesji leasingu/wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu i odsprzedania go sprzedającemu/zamiany przedmiotu leasingu, spowoduje konieczność dokonania korekty w zakresie podatku VAT odliczonego w okresie trwania umowy z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem spółki, podmiotom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, wykorzystujący przedmiot umowy leasingu do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od poszczególnych rat leasingowych.

Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym korzystający otrzymał fakturę z określonym podatkiem naliczonym VAT. W ocenie spółki, długość trwania umowy leasingowej nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu.

Zatem korzystający był uprawniony do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki na bieżąco przez niego ponoszonych w okresie obowiązywania umowy leasingowej. Natomiast wcześniejsze rozwiązanie umowy, niezależnie od sposobu ani przyczyny, nie spowoduje konieczności dokonania korekty w zakresie odliczonego podatku VAT.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie DKIS:

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że spółka zamierza rozwiązać umowę leasingu operacyjnego przed upływem 24 miesięcy od jej zawarcia, a następnie zamierza dokonać cesji umowy leasingu na sprzedającego lub wykupić przedmiotu leasingu, a następnie odsprzedać sprzedającemu, lub zamienić przedmiot leasingu na pojazd wolny od wad, należy przyjąć, że wszystkie ww. czynności, które zamierza wykonać spółka będą odrębną czynnością, nie związaną z samą umową leasingu operacyjnego, na podstawie której, jak wynika z opisu sprawy spółka użytkuje pojazd osobowy.

W momencie zakończenia umowy leasingu lub jej rozwiązania przed jej zakończeniem brak jest konieczności korygowania dokonanych odliczeń kwot podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem spółka nie jest zobligowana do dokonania korekty podatku naliczonego odliczanego wcześniej od rat leasingowych.


Opracował: Maksym Popow

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 16.06.2020 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: