Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej, a PCC. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej, a PCC. Interpretacja podatkowa

 • 4.5 / 5
 • 2

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca zamierza utworzyć jednoosobowo prostą spółkę akcyjną. Przedmiotem przeważającej działalności będzie tzw. działalność portali internetowych, a zasadniczym celem istnienia nowego podmiotu będzie propagowanie wiedzy o PSA na różnorodnych płaszczyznach, w tym nt. zalet prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie.
 2. Wnioskodawca przewiduje, że po utworzeniu PSA do spółki mogą przystąpić nowi akcjonariusze. W tym celu Wnioskodawca zakłada, że dojdzie do podjęcia uchwały o emisji nowych akcji na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji. W efekcie do PSA przystąpią nowi akcjonariusze, a wysokość kapitału akcyjnego ulegnie podwyższeniu.
 3. Wnioskodawca przewiduje, że początkowy kapitał akcyjny, który wniesie jako pierwszy akcjonariusz w formie wkładu niepieniężnego, będzie odznaczał się niemałą wartością.

Pytania:

 1. Czy zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
 2. Czy podjęcie uchwały przez akcjonariusza PSA o emisji nowych akcji na podstawie KSH oraz dotychczasowych postanowień umowy spółki, przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji, stanowi zmianę umowy spółki podlegającą PCC?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

 • Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy PSA nie podlega PCC. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki, a do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki. Zgodnie z ustawą o PCC podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Z powyższego wynika, że nie będzie możliwe określenie wysokości kapitału akcyjnego PSA, tym samym umowa tego rodzaju nie powinna podlegać temu podatkowi.

 • Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie uchwały przez akcjonariusza PSA o emisji nowych akcji na podstawie KSH oraz dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji, nie stanowi zmiany umowy spółki podlegającej PCC. W ustawie o PCC za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, natomiast KSH stanowi, że spółka kapitałowa to sp. z o.o. i S.A, a więc nie można twierdzić, że podjęcie uchwały przez akcjonariusza PSA o emisji nowych akcji stanowi zmianę umowy spółki podlegającą PCC.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w ustawie, w tym umowy spółki, a także ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgodnie z nowymi uregulowaniami KSH określenie spółka kapitałowa oznacza sp. z o.o., PSA i S.A, to ustawodawca nie zmienił definicji spółki kapitałowej w świetle przepisów ustawy o PCC i na jej gruncie wśród spółek kapitałowych PSA nie została wymieniona.

Ponadto rozwiązania zawarte w ustawie o PCC muszą być zgodne z Dyrektywą UE, dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, która zakłada nienakładanie nowego podatku na spółki kapitałowe w żadnej formie w odniesieniu do wkładów kapitałowych.

Analiza przepisów dyrektywy oraz przepisów ustawy o PCC, w szczególności w kontekście wynikającej z dyrektywy zasady stand still, prowadzi do wniosku, że skoro w dniu 1 stycznia 2006 r. PSA nie była unormowana w polskim porządku prawnym i tym samym umowa tej spółki nie była w tej dacie opodatkowana PCC, to w konsekwencji nie może być ona nim objęta. Reasumując, zawarcie umowy PSA, jak również podjęcie uchwały o emisji nowych akcji nie podlega opodatkowaniu PCC, ponieważ PSA nie jest objęta regulacją ustawy o PCC.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 19.02.2020 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: