Estoński CIT - podatek 0% od zysków pozostawionych w spółce

Dla firm: Estoński CIT - podatek 0% od zysków pozostawionych w spółce

 • 5.0 / 5
 • 3

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Z początkiem 2021 r. w życie weszło nowe rozwiązanie - tzw. „estoński CIT”. Określa on specyficzny sposób rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, bazujący na estońskim systemie podatkowym, charakteryzującym się niskim poziomem skomplikowania. Oprócz Estonii, podobne rozwiązanie stosowane jest również na Łotwie i w Macedonii.

Wprowadzenie estońskiego CIT-u ma na celu:

 • umożliwić przedsiębiorcom swobodne inwestowanie w prowadzoną działalność,
 • ograniczyć formalności związane z rozliczaniem podatku.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, wprowadzenie estońskiego CIT-u powinno zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, co ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju. Z nowej preferencji skorzystać będzie mogło ok. 200 tys. firm.

Główne założenia estońskiego CIT-u - nowe podejście do obowiązku podatkowego

Zgodnie z założeniami estońskiego CIT-u, podatek odprowadzany jest nie od wypracowanego przez firmę zysku w danym roku, a w chwili wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy. Zapłata podatku nie jest zatem wymagana, jeżeli spółka reinwestuje zyski w nowe przedsięwzięcia. To oznacza, że podatnik nie będzie płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń.

Uiszczenie podatku jest konieczne w przypadku chęci wypłaty zysków na cele własne udziałowców lub akcjonariuszy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Estoński CIT - kto będzie mógł z niego skorzystać?

Estoński CIT to rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, osiągających przychody nieprzekraczające kwoty 100 mln zł,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Estoński CIT - wymagania dla spółek

Do skorzystania z estońskiego CIT-u uprawnione są spółki, pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących wymagań:

 • brak udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudnianie co najmniej trzech osób (z wyłączeniem udziałowców/akcjonariuszy),
 • osiąganie przychodów pasywnych nie wyższych niż przychody z działalności operacyjnej,
 • wykazywanie nakładów inwestycyjnych lub zwiększanie wynagrodzenia.

Estoński CIT tylko dla zainteresowanych

Korzystanie z estońskiego CIT-u będzie dobrowolne. Podatnicy będą mogli indywidualnie decydować o tym, czy uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego będzie dla nich odpowiednia. Przed rozpoczęciem korzystania z rozwiązania podatnik będzie zobowiązany do korekt i w praktyce opodatkowania różnic przejściowych.

Zgodnie z zapowiedziami, zainteresowany podatnik będzie mógł dokonać wyboru nowego sposobu rozliczania na okres 4 lat. Po tym czasie będzie miał możliwość przedłużenia rozliczeń w tej formie opodatkowania na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem spełnienia wymienionych wcześniej kryteriów. Warunkiem pozostania w systemie jest ponoszenie nakładów inwestycyjnych na poziomie 15% w ciągu dwóch lat.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wybór ww. formy opodatkowania oraz oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, należy zgłosić na stosownych formularzach. To odpowiednio: ZAW-RD i OSW-RD.

Wyłączenia korzystania z estońskiego CIT-u

Z estońskiego CIT-u nie skorzystają podmioty:

 • uzyskujące dochody działalności prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych lub w ramach polskiej strefy inwestycji,
 • korzystające już z innych preferencji podatkowych - ulgi na działalność badawczo rozwojową i ulgi IP BOX,
 • inwestujące głównie w nowe technologie i ponoszące wydatki na licencje, prawa autorskie i prawa do patentów. Warunkiem zastosowania ryczałtu będzie regularne inwestowanie, ale tylko w środki trwałe, nie zaś w wartości niematerialne i prawne,
 • powstałe na skutek podziału lub połączenia spółek kapitałowych,
 • będące w stanie upadłości lub likwidacji,
 • działające w branży finansowej - banki, fundusze inwestycyjne i firmy inwestycyjne oraz firmy pożyczkowe.

Stawka podatkowa przy wypłacie zysków

Estoński CIT to podatek 0% od zysków pozostawionych w spółce. W przypadku małych płatników stawka podatkowa w momencie wypłaty dywidend wynosi 15%, a dla pozostałych - 25% podstawy opodatkowania.

Istnieje możliwość obniżenia stawki przez podmioty zwiększające inwestycje. W przypadku wzrostu ich wartości o 50% w okresie 2-letnim lub o 110% w 4-letnim, możliwe jest obniżenie stawki o 5% ( w małych firmach 10%, w większych 20%). Należy jednak podkreślić, że obniżenie to ma zastosowanie wyłącznie do zysków pozostających w spółce do momentu wyjścia z systemu estońskiego. Mechanizmem nie są objęte dywidendy wypłacane na bieżąco.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Estoński CIT w dwóch wariantach

Estoński CIT jest dostępny w dwóch wariantach:

 • pełnym - obejmującym opodatkowanie wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów,
 • częściowym - obejmującym specjalny rachunek inwestycyjny, pozwalający na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat dokonywanych na taki rachunek.

Korzyści z estońskiego CIT-u

Stawka podatku dla spółek kapitałowych wynosi co do zasady 19% (9% dla małych podatników). Zysk po opodatkowaniu przekazywany jest zazwyczaj na wypłatę dywidendy lub na kapitały zapasowe/rezerwowe. Wypłata dywidendy rodzi natomiast obowiązek poboru podatku PIT według stawki 19%.

Estoński CIT pozwala:

 • odroczyć pobór podatku - podatnik zamiast płacić zaliczkę CIT będzie mógł ją przeznaczyć na inwestycje,
 • obniżyć stawkę podatku dochodowego -  choć wspólnik nadal będzie płacić podatek PIT od dywidendy (19%), to na poczet tego podatku zaliczy podatek zapłacony przez spółkę według stawki 25% lub 15%. Dodatkowo stawka ta będzie mogła zostać obniżona o 5% po poniesieniu odpowiednich wydatków na inwestycje,
 • uprościć ewidencję podatkową - brak obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji do celów podatkowych.

Estoński CIT - czy warto?

Decyzja o zmianie zasad opodatkowania na opodatkowanie w formule ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych powinna być poprzedzona przez przedsiębiorcę szczegółową analizą korzyści i ryzyk. Pod uwagę należy wziąć wziąć zwłaszcza dochody firmy, jej plany inwestycyjne i preferencje podatkowe, z jakich korzysta.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: