Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej - jakie obowiązki?

Dla firm: Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej - jakie obowiązki?

  • 4.8 / 5
  • 5

Wyrejestrowanie z CEIDG

Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z wieloma terminowymi obowiązkami. Zakładając, iż przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników i był jedynym ubezpieczonym pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku o wyrejestrowanie firmy z CEIDG. Można to zrobić wypełniając formularz CEIDG-1 za pośrednictwem strony internetowej. Następnie trzeba udać się do urzędu w celu osobistego podpisania formularza (nie dotyczy formularzy przesyłanych za pośrednictwem profilu zaufanego EPUAP lub podpisanych podpisem elektronicznym i wysłanych emailem do urzędu). Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia działalności.

Wyrejestrowanie z ZUS

Po złożeniu wniosku do CEIDG na podstawie odpisu postanowienia o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców ZUS automatycznie generuje formularz ZUS-ZWPA za pomocą którego firma zostanie wyrejestrowana jako płatnik z ZUS. Trzeba jednak pamiętać również o wyrejestrowaniu ubezpieczonego, czyli przedsiębiorcy – w tym celu składa się do ZUS formularz  ZUS- ZWUA (można tez go dołączyć do wniosku CEIDG) należy to zrobić w terminie 7 dni licząc od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia.

Wyrejestrowanie z Urzędu Statystycznego

Odpis postanowienia o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców jest przesyłany przez CEIDG do właściwego Urzędu Statystycznego  i na jego podstawie firmę wyrejestrowuje się z REGON-u.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wyrejestrowanie z Urzędu Skarbowego

Odpis postanowienia o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców jest przesyłany przez CEIDG również do Urzędu Skarbowego.  Jednakże przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązkach wynikających z ustaw podatkowych.

Do celów podatku dochodowego przedsiębiorca musi sporządzić spis majątku (dóbr materialnych i niematerialnych, z których przedsiębiorca rozliczał się w trakcie prowadzenia działalności), który jest podstawą do zamknięcia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wraz ze spisem majątku Przedsiębiorca sporządza remanent likwidacyjny (spis z natury). O sporządzeniu tego spisu przedsiębiorca musi pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej na 7 dni przed datą sporządzenia takiego spisu. Spisu z natury nie składa się w Urzędzie Skarbowym, należy przechowywać go wraz z pozostałą dokumentacją księgową.

Do celów podatku VAT również sporządza się spis z natury (dotyczy tylko czynnych podatników VAT). Sporządza się go na dzień likwidacji działalności i uwzględnia w nim towary, w stosunku do których nabywcy przysługiwało odliczenie VAT (nie ma znaczenia czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia VAT), a które na dzień likwidacji pozostają w firmie.

WAŻNE

Pod pojęciem towarów mieszczą się nie tylko towary handlowe i materiały, ale również środki trwałe i wyposażenie.

Informację o wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy zawrzeć w deklaracji VAT składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności. Do deklaracji należy załączyć pisemną informację o sporządzonym spisie i jego wartości oraz kwocie podatku VAT wynikającej z tego spisu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sprzedaż składników majątku pozostałych po likwidacji

Sprzedaż składników majątku po zakończeniu działalności gospodarczej nie będzie podlegała podatkowi VAT ze względu na to, iż został on rozliczony remanentem likwidacyjnym.

Natomiast w przypadku podatku dochodowego sprzedaż wykazanych w spisie składników majątku po likwidacji firmy podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej jeżeli nastąpi ona w okresie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do dnia odpłatnego zbycia składnika majątku.

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentację księgowo-podatkową firmy należy przechowywać przez okres 5-ciu lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatku. 

Eksperci artykułu: