Nowy JPK V7M i JPK V7K

Dla firm: Nowy JPK V7M i JPK V7K

  • 4.1 / 5
  • 8

Od października 2020 wchodzą w życie przepisy regulujące tzw. nowy plik:

JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie,

- który zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K i pliki JPK VAT. Nowy JPK nie będzie jednak dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Nowa struktura JPK została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek składania nowego JPK będą mieli wszyscy czynni podatnicy VAT (mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy). Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K, jako elektroniczny wzór dokumentu zaktualizowane w dniu 8 maja 2020 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP, są prezentowane na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Nową strukturę JPK tworzą 2 części: deklaracyjna i ewidencyjna.

Część deklaracyjna

W części deklaracyjnej nowego JPK poza podstawowymi danymi wymaganymi w deklaracji, w tym danymi niezbędnymi do obliczenia wysokości podatku należnego i wysokości podatku naliczonego, należy też zawrzeć dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dodatkowe dane obejmują m.in. wskazanie czy podatnik:

  • wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  • świadczył w okresie rozliczeniowym usługi turystyki
  • dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
  • dokonywał dostawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego
  • uczestniczył w transakcji trójstronnej
  • korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego poprzez dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku

Część deklaracyjna JPK zawiera ponadto pouczenia następującej treści:

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Część ewidencyjna

W części ewidencyjnej raportowane będą szczegółowe informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokości podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z prowadzonej ewidencji sprzedaży. W części tej należy również określić grupowanie towarów i usług tzw. kody GTU 1 – 13 (Jest to podział niezależny od PKWiU lub PKD i wskazuje transakcje z grup ryzyk podatkowych) a także oznaczenia poszczególnych rodzajów transakcji a ponadto oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

2) „WEW” – dokument wewnętrzny;

3) „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy faktura do paragonu

i dowodów zakupu:

1) „VAT_RR” – faktura VAT RR, dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego;

2) „WEW” – dokument wewnętrzny;

3) „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Podatnicy zobowiązani do składania nowego JPK

Obowiązek składania JPK_V7M lub JPK_V7K będzie spoczywał wyłącznie na zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Nie będzie on zatem dotyczył podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.

Podatnicy rozliczający się miesięcznie i kwartalnie

Podatnicy rozliczający się z VAT miesięcznie będą mieli obowiązek składać JPK_V7M, który będzie zawierał zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się z VAT kwartalnie będą składali część ewidencyjną JPK_V7K miesięcznie, a część deklaracyjną kwartalnie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zatem zobowiązani wypełnić i wysłać:

  • część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące kwartału,
  • część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału (po jego zakończeniu) oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kary pieniężne

Do ustawy o podatku od towarów i usług zostanie też wprowadzona nowa sankcja dla podatników, którzy prześlą nowy JPK_VAT zawierający błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów w nowym JPK_VAT przez naczelnika urzędu skarbowego określa art. 109 ust. 3f – 3h ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem, jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wezwie podatnika do ich skorygowania. Podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia wezwania na przesłanie do urzędu skarbowego ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożenie wyjaśnień wskazujących że JPK_VAT błędów nie zawiera.

Jeśli jednak wbrew obowiązkowi wskazanemu w wezwaniu, podatnik:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

- to naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji może nałożyć na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł. za każdy błąd. Tę karę trzeba będzie uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej karę. Kara ta będzie zatem stosowana fakultatywnie. Nie będzie ona jednak nakładana na podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: