Opodatkowanie ryczałtem na zmienionych zasadach. Nowe limity i stawki

Dla firm: Opodatkowanie ryczałtem na zmienionych zasadach. Nowe limity i stawki

 • 5.0 / 5
 • 3

Czym jest ryczałt?

Dla przypomnienia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Dla kogo ryczałt?

Korzystanie z ryczałtu wydaje się być bardziej atrakcyjne dla szerszego kręgu prowadzących działalność gospodarczą. Z tego powodu warto rozważyć zmianę formy rozliczeń podatkowych - rozliczać się ryczałtem zamiast stosować zasady ogólne czy podatek liniowy. Ryczałt, jako forma mniej skomplikowana, oznacza dla podatnika mniej wymogów formalnych. Zasadność rozliczania ryczałtem zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji podatnika. Będzie on opłacalny zwłaszcza dla tych podatników, którzy nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodów.

Ryczałt - nowe zasady rozliczania od 2021

W roku 2021 nastąpiły zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększono limity upoważniające korzystanie z tej formy rozliczenia. Dodatkowo jest możliwość opłacania ryczałtu kwartalnie. Nowelizacja ustawy powiększyła też grono podatników uprawnionych do korzystania z ryczałtu. Modyfikacje nie ominęły również stawek podatkowych. Dla wielu podatników oznacza to niższy podatek.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podwyższenie limitu ryczałtu

Kluczową zmianą w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest podniesienie dotychczasowego limitu przychodów z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Dla podatników rozliczających się kwartalnie kwota ta wzrośnie z 25 000 euro do 200 000 euro.

Nowe limity ryczałtu, wyrażone w euro, na złotówki przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W praktyce więc, limity na 2021 r. przelicza się zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP na 1 października 2020 r., który wyniósł 4,5153 zł. W efekcie, w 2021 r. z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać podatnicy, których przychody za 2020 r. nie przekroczyły kwoty 9 030 600 zł. Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego mogą opłacać go w 2021 r. kwartalnie, pod warunkiem, że ich przychody za rok ubiegły nie przekroczyły 903 060 zł.

Ryczał a modyfikacja definicji wolnych zawodów i rozszerzenie katalogu

Oprócz podwyższenia stawki ryczałtu, rozszerzony został również katalog wolnych zawodów.
Nowa ustawa o ryczałcie zmieniła bowiem definicję wolnego zawodu jako pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście.

Za wolny zawód uznane mogą być usługi wykonywane na rzecz:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, albo
 • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W nowym katalogu wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem znaleźli się:

 • psycholodzy,
 • fizjoterapeuci,
 • adwokaci,
 • radcy prawni,
 • notariusze,
 • architekci,
 • rzeczoznawcy budowlani,
 • inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • księgowi,
 • maklerzy papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjni,
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi.
 • rzecznicy patentowi.

Dotychczasowy katalogów podmiotów uprawnionych do tytułu wolnych zawodów obejmował przede wszystkim zawody związane z ochroną zdrowia (w tym lekarzy i pielęgniarki), tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie udzielania tzw. korepetycji dodatkowych (lekcje na godziny).

Ograniczone zostało też grono podmiotów pozbawionych prawa do ryczałtu. Obecnie nie mogą skorzystać z niego wyłącznie przedsiębiorcy kupujący lub sprzedający wartości dewizowe, wytwarzający wyroby akcyzowe oraz prowadzący apteki.

Ryczałtem nie są objęci również podatnicy, którzy w formie spółki lub działalności gospodarczej świadczą usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Stawki ryczałtu obowiązujące od 2021 r.

Nowy rok to również nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Od wejścia w życie zmienionej ustawy, mamy do czynienia aż z 8 wysokościami podatku:

 • 17%,
 • 15%,
 • 12,5%,
 • 10%,
 • 8,5%,
 • 5,5%,
 • 3%
 • oraz 2%.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

17% zamiast 20% dla wolnych zawodów

Zlikwidowana została 20% stawka ryczałtu, która do końca 2020 r. obejmowana przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania wolnych zawodów. Obecnie przychody te opodatkowane są nową stawką 17%.

Nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego: 15% i 10%

Na liście wymienione są również nowe stawki 15% i 10%. Pierwszą z nich opodatkowane są przychody ze świadczenia usług, które do końca 2020 r. opodatkowane były 17% oraz przychody ze świadczenia większości usług wymienionych do końca 2020 r. w załączniku nr 2 do ustawy jako wyłączone z ryczałtu. To między innymi reprodukcja komputerowych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego oraz pośrednictwo sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet.

Druga stawka (10%) obejmowała przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, których świadczenie było wcześniej wyłączone z możliwości korzystania z ryczałty ewidencjonowanego.

Rozszerzenie ryczałtowej stawki 8,5% 

Ryczałtowa stawka 8,5%, poza dotychczasowymi przychodami, obejmie też przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji i przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury.

Stawki bez zmian

Regulacje w zakresie stawek 5,5%, 3% oraz 2% pozostaną bez zmian.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Najem w działalności gospodarczej na ryczałcie

Znowelizowane przepisy o ryczałcie wprowadzają prawdziwą rewolucję w rozliczaniu przychodów z najmu nieruchomości, osiąganych w ramach działalności gospodarczej. Aktualne stawki zrównane zostały z obowiązującymi w najmie prywatnym i wynoszą  8,5% do przychodów do kwoty 100.000 zł rocznie oraz 12,5% od przychodów ponad tę kwotę. Szczegółowe informacje o zmianach w najmie w artykule: Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej od 2021 r.


Eksperci artykułu: