Rabaty dla pracowników i zleceniobiorców a konsekwencje w zakresie PIT i ZUS oraz obowiązki płatnika. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Rabaty dla pracowników i zleceniobiorców a konsekwencje w zakresie PIT i ZUS oraz obowiązki płatnika. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 4

Zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD, która odbywa się poprzez sieć sklepów stacjonarnych oraz w ramach sklepu internetowego.
 2. W związku z rosnącą konkurencją na rynku, spółka podejmuje liczne działania marketingowe w celu intensyfikacji wolumenu sprzedaży. Elementem tych działań są m.in. programy rabatowe, w ramach których klient uzyskuje możliwość zakupu Produktów po cenach niższych od cen regularnych. Z uwagi na różne cele marketingowe, spółka adresuje programy rabatowe do ogółu klientów bądź do określonych grup konsumenckich.
 3. Spółka zamierza uruchomić nowy program rabatowy, który ma na celu poszerzenie grupy odbiorców jej produktów w ramach sklepu internetowego. Promocja zostanie zaadresowana do: osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenia, przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Spółki, pracowników kontrahentów Spółki.
 4. Uczestnicy programu będą mieli prawo do zakupu po cenach promocyjnych, uwzględniających zniżkę cenową, udzieloną w stosunku do regularnej ceny, przy czym promocyjna cena sprzedaży, nie będzie mogła być niższa niż cena ich nabycia przez Spółkę.
 5. Każdy z uczestników będzie miał prawo do zakupu po cenach uwzględniających rabat na tych samych zasadach, niezależnie od tego czy jest pracownikiem lub zleceniobiorcą Spółki, świadczy usługi na rzecz Spółki jako przedsiębiorca, bądź w ogóle nie jest związany stosunkiem zatrudnienia/współpracy ze Spółką, a jest pracownikiem kontrahentów Spółki.
 6. Wartość udzielonych rabatów będzie podlegała ograniczeniu kwotowemu w każdym roku kalendarzowym i będzie sumowana w systemie teleinformatycznym Spółki i nie będzie mogła przekroczyć kwoty określonej dla danej grupy konsumenckiej.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy w związku z zakupem Produktów Spółki po cenach uwzględniających przyznany Rabat, po stronie Uczestników Promocji nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PDOF (podatek dochodowy od osób fizycznych), a zatem na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych bądź podmiotu zobowiązanego do sporządzenia imiennej informacji PIT-11 w zakresie przychodów z tzw. innych źródeł?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

W związku z zakupem po cenach uwzględniających przyznany rabat, po stronie uczestników promocji nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PDOF, a zatem na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych bądź podmiotu zobowiązanego do sporządzenia imiennej informacji PIT-11 w zakresie przychodów z tzw. innych źródeł.

 1. Zgodnie z definicją słownikową, pojęcie „rabat" oznacza: zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; upust, bonifikata. Z kolei ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług wskazuje, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
 2. Przychody, w rozumieniu ustawy o PDOF, stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze oraz wartości pieniężne, jak również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieopłatnych świadczeń. W konsekwencji, przychody stanowią świadczenia zwiększające aktywa danego podmiotu lub zmniejszające jego zobowiązania.
 3. Odnosząc powyższe rozumienie przychodu do programów rabatowych, należy zwrócić uwagę, że udzielenie rabatu przez sprzedającego nie stanowi formy przekazania lub udostępnienia na rzecz kupującego pieniędzy lub wartości pieniężnej. Rabat wpływa natomiast na ostateczną wysokość ceny, którą kupujący winien zapłacić sprzedawcy, a zatem jest formą świadczenia innego niż pieniężne. Nie oznacza to jednak, że świadczenie to stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PDOF.
 4. Zaoferowanie konsumentom możliwości zakupu towarów po cenie obniżonej o kwotę rabatu i faktyczne skorzystanie z rabatu oznacza, że udzielony rabat koryguje cenę ofertową do poziomu ceny rynkowej. Z punktu widzenia nabywcy towaru kwota zapłacona po udzieleniu rabatu stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Tym samym, ponieważ odpłatność za towar odpowiada cenie rynkowej, nie dochodzi do powstania nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego. W konsekwencji, kupując towar za cenę ukształtowaną w wyniku promocji rabatowej, nabywca nie uzyskuje jakiegokolwiek świadczenia, pieniężnego lub niepieniężnego, podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o PDOF.
 5. Celem promocji będzie zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę w ramach sklepu internetowego i poszerzenie bazy klientów. Zatem Spółka może zakładać uzyskanie realnych korzyści biznesowych z tytułu jej wdrożenia. Program adresowany będzie do szerokiego kręgu nabywców, a warunki zakupu po cenie uwzględniającej rabat, będą jednakowe dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Wątpliwości Spółki budzi kwestia ciążących na Spółce obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z rabatami udzielanymi w ramach Programu Rabatowego w odniesieniu do klientów tj. pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenia, przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Spółki oraz pracowników kontrahentów Spółki.

Należy zauważyć, że opisany we wniosku program rabatowy nie ogranicza kręgu uprawnionych do promocji jedynie do pracowników spółki, gdyż z rabatów będą mogły skorzystać również osoby niebędące pracownikami, tj. pracownicy kontrahentów Wnioskodawcy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz Spółki. Krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Jeśli zatem grono beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów nie będzie ograniczone, a więc dotyczyć będzie szerokiego grona uczestników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób biorących udział w programie nie powstanie.

W przypadku bowiem udzielania rabatu szerokiemu gronu beneficjentów, gdzie skorzystanie z rabatów nie będzie ograniczone wyłącznie do jednego grona beneficjentów, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie. Wobec powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do uczestników promocji do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek oraz sporządzenia informacji PIT-11.

Komentarz:

Przyglądając się zagadnieniu należy zauważyć, że stanowisko organu w omawianym obszarze nie jest odosobnione. Zarówno wcześniej jak i później można znaleźć interpretacje, które w podobnych stanach faktycznych również sprowadzają się do pozytywnej oceny stanowiska wnioskodawców.

Najistotniejszym elementem stanowiska organu jest konkluzja, że w opisanych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych wnioskodawcy nie są zobligowani do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od kwoty rabatu. W świetle obowiązującego stanu prawnego nie dochodzi do zaistnienia obowiązku podatkowego po stronie beneficjenta z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych, a co za tym idzie w przypadku pracownika z tytułu przychodu ze stosunku służbowego. W związku z tym nie dochodzi również do przesłanki powstania obowiązku naliczenia składek na ZUS.

Trzeba przy tym pamiętać, że w przedmiotowych sytuacjach grono potencjalnych beneficjentów programów rabatowych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pracowników, ale jest rozszerzone o zleceniobiorców, czy też przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz wnioskodawcy i ich pracowników. Wydaje się, że jest to kluczowa okoliczność takiej linii interpretacyjnej, która została wyrażona przez organ w tezie, że w przypadku udzielania rabatu szerokiemu gronu beneficjentów, gdzie skorzystanie z rabatów nie będzie ograniczone wyłącznie do jednego grona beneficjentów, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie.

W sytuacji kiedy grono beneficjentów byłoby ograniczone do pracowników wnioskodawcy, wtedy mielibyśmy do czynienia z obowiązkiem opodatkowania kwoty upustu z tytułu przychodu ze stosunku służbowego, a co za tym idzie nastąpiłyby przesłanki naliczania składek na ZUS. Istnienie takiego ryzyka zostało potwierdzone niejednokrotnie w wyrokach sądów administracyjnych, co więcej również w sytuacji kiedy program rabatowy był rozszerzony o grupę małoletnich dzieci pracowników.

Ponadto należy pamiętać o tym, że warunki programu rabatowego winny być jednakowe dla wszystkich jego uczestników, a przede wszystkim nie powinny być preferencyjne jedynie dla pracowników jednostki, jeśli chcemy uniknąć powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego, a co za tym idzie konieczności naliczania składek ZUSowskich.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 16.07.2019 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: