Ryczałt z tytułu używania dwóch samochodów służbowych dla celów prywatnych przez wspólnika. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Ryczałt z tytułu używania dwóch samochodów służbowych dla celów prywatnych przez wspólnika. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 1

Stan faktyczny przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 33.13 Z. Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 3. Wnioskodawca jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek (dalej: „estoński CIT”) od 1 stycznia 2021 r. Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki uprawniające do korzystania z estońskiego CIT-u.
 4. Wnioskodawca zawarł trzy umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Do korzystania z samochodów służbowych jest uprawniony wspólnik Wnioskodawcy (będący także pracownikiem Spółki zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę oraz członkiem zarządu) i inny pracownik Spółki.
 5. Samochody służbowe przeznaczone są do użytku mieszanego - tj. zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych.
 6. W związku z wykorzystaniem samochodów służbowych do celów prywatnych po stronie pracowników Spółki (w tym również pracownika będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki) powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który Spółka kwalifikuje do przychodów ze stosunku pracy.
 7. Wnioskodawca nalicza pracownikom, w tym również pracownikowi będącemu jednocześnie wspólnikiem, przychód z nieodpłatnych świadczeń. Wynosi on 400 zł miesięcznie - z uwagi na fakt, iż moc samochodu przekracza 60 kW.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy w sytuacji, gdy do wspólnika będącego pracownikiem Spółki są przypisane dwa samochody osobowe, to czy Spółka powinna naliczać ryczałt dwukrotnie?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy ryczałt z tytułu korzystania z samochodów osobowych przez wspólnika zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych powinien być naliczany jednokrotnie, niezależnie od liczby samochodów przypisanej do tej osoby.

Zgodnie z przepisami, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

 1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów o mocy silnika do 60 kW, pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem,
 2. 400 zł miesięcznie - dla pozostałych samochodów.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych powyżej kwot.

W praktyce nie istnieje możliwość użytkowania jednocześnie dwóch samochodów służbowych. Z tego powodu Wnioskodawca uważa, że nie jest konieczne, aby ryczałt był przypisany do pracownika (będącego wspólnikiem) dwukrotnie.

Jeden z samochodów będzie wykorzystywany (zamiennie) dla celów działalności (np. do codziennych dojazdów do pracy czy na spotkania z kontrahentami Spółki). Drugi z samochodów będzie wykorzystywany w przypadku awarii, serwisowania jednego z samochodów lub złych warunków pogodowych.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy w sytuacji przypisania wspólnikowi dwóch samochodów leasingowanych przez Spółkę, wysokość ryczałtu należnego z tego tytułu powinna wynieść 400 zł (kwota uwzględniania w przychodach pracownika ze stosunku pracy).

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które Wnioskodawca przedstawił we wniosku jest nieprawidłowe w ocenie dyrektora KIS.

Uzasadnienie decyzji:

Przychód z tytułu wykorzystywania służbowych samochodów do celów prywatnych ustala się odrębnie dla każdego samochodu udostępnionego pracownikowi. Jeżeli pracownik korzysta w danym miesiącu jednocześnie z dwóch aut, to uzyskuje odpowiednio wyższy przychód.

W sytuacji, gdy pracownik przez cały miesiąc wykorzystuje prywatnie dwa samochody służbowe, każdy o mocy samochodu przekraczającej 60 kW, to przychód ten wynosi 800 zł miesięcznie, nie zaś 400 zł jak twierdzi Wnioskodawca.