Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Dla firm: Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

  • 5.0 / 5
  • 4

W dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

Podmioty, których będzie dotyczył obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy zobowiązani będą:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro;
  • spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

Zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych za spółkę nieruchomościową będzie uznawała podmiot - w tym niebędący spółką - w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązkowe elementy sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Zgodnie z ust. 2 dodanego do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 27c, sprawozdanie powinno uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności w szczególności:

  • opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą;
  • informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych;
  • informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;
  • informację, dotyczącą dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ponadto sprawozdanie powinno zawierać informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Przedstawiony wyżej zakres obowiązkowych elementów sprawozdania jest wyliczeniem przykładowym, zawiera otwarty katalog elementów, które powinny zostać objęte sprawozdaniem z realizacji strategii podatkowej. Podatnik może go dodatkowo uzupełnić o informacje, które z jego perspektywy są istotne z uwagi np. na charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności. Jednocześnie przepis zastrzega, iż sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej nie powinno zawierać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Warunki podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej podatnika określone zostały w art. 27c ust. 4-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z jego treści wynika, że sprawozdanie podatnik powinien zamieścić na własnej stronie internetowej i zobowiązany jest tego dokonać w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie rocznego zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych. W tym też terminie podatnik winien jest przekazać drogą elektroniczną właściwemu dla siebie naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której zostało zamieszczone sprawozdanie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sankcje za niedopełnienie obowiązku sporządzenia i opublikowania sprawozdania

W przypadku niedopełnienia obowiązków sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, podatnik podlega karze pieniężnej do 1.000.000 zł., którą nakłada w drodze decyzji administracyjnej, naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika. Postępowanie w sprawie nałożenia kary będzie się toczyło na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego a także odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, regulujące postępowanie w sprawach podatkowych. Od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej będzie przysługiwało odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.

Wyłączenie z obowiązku wprowadzenia i upublicznienia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Obowiązek wprowadzenia i upublicznienia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej nie dotyczy podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej. Umowa ta, którą podatnik zawiera z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przepisy ustawy zmieniającej, dotyczące sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r.

Eksperci artykułu: