Uznanie poniesionych kosztów za kwalifikowalne na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Interpretacja podatkowa

Dla firm: Uznanie poniesionych kosztów za kwalifikowalne na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 1

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, ma nieograniczony obowiązek podatkowy w PL, rozlicza się na PKPiR w ramach podatku liniowego, nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, nie korzysta z pomocy publicznej, nie uzyskał dotacji w zakresie opisywanych we wniosku inwestycji oraz jego działalność nie jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 2. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność w zakresie opracowywania, projektowania, odtwarzania, modernizacji, wytwarzania przyrządów, urządzeń, części maszyn i maszyn, regeneracja ww. przedmiotów oraz wytwarzanie ręcznego osprzętu kolejowego.
 3. Części wykonywane są w oparciu o projekt wymagający pracy twórczej Wnioskodawcy oraz pracowników, co powoduje poszerzenie wiedzy oraz zasobów technologicznych przedsiębiorstwa. Elementy podczas produkcji z użyciem obrabiarek wykonywane są na bazie przygotowanej dokumentacji technologiczno-rysunkowej. Efekty tej pracy są zapisywane w postaci modeli, kodów źródłowych programów wykonawczych oraz dokumentacji fotograficznej, w celu późniejszego powielenia.
 4. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zatrudnia pracowników zajmujących następujące stanowiska: dyrektor, technolog, manager ds. marketingu, księgowa, mechanik, ślusarz, kierowca oraz operatorzy.

Pytania:

 1. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie opracowywania, projektowania, odtwarzania, modernizacji oraz wytwarzania przyrządów, urządzeń, części maszyn oraz maszyn, w całości lub w którejś z części, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT w zw. ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, a tym samym czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową?
 2. Czy wydatki na materiały i surowce, zatrudnienie pracowników i zleceniobiorców, zakup maszyn oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych można uznać za kwalifikowalne koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową?
 3. Czy w przypadku, gdy Organ uzna wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników za kwalifikowalne koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową działalności, to czy Wnioskodawca może zastosować limit 200% odliczenia kosztów?
 4. Czy w przypadku, gdy Organ uzna, że Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową, to czy w sposób poprawny prowadzi on wyodrębnioną w prowadzonych księgach ewidencję kosztów kwalifikowanych?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

 • Ad.1 Charakter podejmowanych przez Wnioskodawcę czynności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wskazuje na ich twórczość. Wynika to zarówno z faktu, że efektem prowadzonych prac jest każdorazowo odmienny od poprzednich produkt, jak i ze względu na cały proces wytwarzania odpowiednich rozwiązań, produktów. Konieczne jest bowiem ustalenie założeń, które ma spełnić każdy z realizowanych projektów, zaprojektowanie w oparciu o konsultacje z klientem oraz o posiadaną wiedzę i umiejętności, przewidywanego efektu końcowego oraz procesów, w trakcie których ma być on osiągnięty, a także przydzielenie odpowiednich zadań pracownikom zajmującym się konkretnymi czynnościami. Dopiero wtedy możliwe jest przejście do fazy właściwego wytwarzania produktu.
 • Ad.2 W związku z realizacją każdego z projektów Wnioskodawca ponosi następujące koszty, niezbędne z punktu widzenia wykonywania przedmiotowych prac: koszt materiałów i surowców, koszt zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, koszt zakupu maszyn oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych. Ponadto koszt materiałów i surowców obejmuje wydatki na materiały do sztuk testowych, narzędzia skrawające, ostrza skrawające.
 • Ad.3 W związku ze zmianą sposobu rozliczania ulgi B+R w 2022 r., ustawodawca ustanowił limit odliczenia kosztów kwalifikowanych dla podatników nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego, a Wnioskodawca uzasadnił konieczność poniesienia wydatków na wynagrodzenie pracowników w prowadzonej działalności, to nie widzi on przeciwwskazań, aby zastosować możliwość odliczenia 200% od przychodu tychże kosztów.
 • Ad.4 Środki trwałe są wykorzystywane do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności, która jego zdaniem stanowi działalność badawczo-rozwojową, a gdyby zastosowanie środków trwałych się zmieniło, wówczas będzie zmiana prowadzenia ewidencji korzystania z maszyn. Koszty wynagrodzeń przypisywane są w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności, która zdaniem Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową, pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Wnioskodawca wyodrębnia koszty materiałów i surowców, które jego zdaniem stanowią koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową, w prowadzonej PKPiR.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Podejmowana przez Pana działalność w zakresie opracowywania, projektowania, odtwarzania, modernizacji oraz wytwarzania przyrządów, urządzeń, części maszyn oraz maszyn mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o PIT, co przy spełnieniu pozostałych warunków uprawnia Pana do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia zleceniobiorców oraz sfinansowane przez płatnika składki z tego tytułu w części, w jakiej w danym miesiącu wykonują oni czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej, można uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT w celu skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Wydatki na materiały i surowce opisane we wniosku może Pan uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT w celu skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, można uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT w celu skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Wydatki na sprzęt specjalistyczny w postaci maszyn pomiarowych oraz konwencjonalnych wykorzystywanych bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej można uznać koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT w celu skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

W odniesieniu do kosztów wynagrodzeń pracowników ponoszonych przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową jako kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ustawie o PIT, można zastosować limit 200% odliczenia.

Biura obsługujące: