Wiążąca informacja stawkowa (WIS) dot. stawki VAT

Dla firm: Wiążąca informacja stawkowa (WIS) dot. stawki VAT

 • 5.0 / 5
 • 1

Czym jest wiążąca informacja stawkowa (WIS)?

Wiążąca informacja stawkowa (w skrócie WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazująca stawki podatku VAT dla określonych przez podatnika towarów lub usług.

Celem wprowadzenia WIS jest ułatwienie podatnikom stosowania przepisów dotyczących stawek VAT dla towarów i usług. Dzięki wydanej decyzji podatnik jest chroniony w trakcie kontroli podatkowej.

Jakie informacje zawiera WIS?

Wiążąca informacja stawkowa zawiera:

 • spis towarów lub usług zgodny z treścią wniosku,
 • odpowiednią klasyfikację towarów i usług niezbędną do określenia stawki podatku i wskazania przepisów ustawy, które będą miały zastosowanie,
 • dopasowaną stawkę podatku VAT.

Podmioty uprawnione do wnioskowania o WIS

Do złożenia wniosku o wiążącą informację stawkową uprawione są podmioty mające wątpliwości co do obowiązującej ich stawki VAT. Są to przede wszystkim:

 • podatnicy dysponujący numerem NIP,
 • podmioty dokonujące dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy świadczenia usług bądź zamierzające wykonywać te czynności,
 • zamawiających w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Choć podatnicy mogą składać wnioski o wydanie decyzji już od listopada 2019 r., to WIS dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2020 r. To oznacza, że są oni objęci ochroną wobec czynności dostawy towarów i świadczenia usług zrealizowanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

Zakres ochrony wiążącej informacji stawkowej

Decyzja WIS służy nie tylko informowaniu podatników o obowiązującej ich stawce podatku VAT. Pełni też ona funkcję ochronną - oznacza to, że organ podatkowy nie może podważać wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną przez niego WIS.

Z ochrony mogą korzystać również inni podatnicy, którzy powołają się na wydaną WIS, której nie są adresatami, a która jest tożsama z ich indywidualną sytuacją.

Wniosek o WIS - niezbędne informacje

Wzór wniosku (5 stron) o wydanie WIS, czyli WIS-W oraz wzór załącznika WIS-W/A, znajduje się na stronie KIS (w zakładce załatwianie spraw) i na platformie ePUAP.

We wniosku należy podać przede wszystkim:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy - NIP lub PESEL,
 • cel składania wniosku - złożenie wniosku lub jego uzupełnienie,
 • szczegółowe dane wnioskodawcy,
 • zakres wniosku - towar, usługa lub świadczenie kompleksowe wraz z podaniem liczby towarów/usług,
 • kwalifikację, według której mają zostać zaklasyfikowane towar lub usługa - CN, PKOB lub PKWiU,
 • proponowaną kwalifikację (opcjonalnie),
 • informacje niezbędne do prawidłowej kwalifikacji, np. przeznaczenie towaru czy opis usługi,
 • opis załączników do wniosku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Składanie wniosku i opłata za wydanie WIS

Wniosek można złożyć:

 • w Krajowej Informacji Skarbowej - osobiście lub za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
 • przez internet za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Koszt wniosku WIS-W równy jest 40 zł. W przypadku świadczenia złożonego, opłata za wniosek stanowi iloczyn kwoty podstawowej oraz liczby towarów lub usług.

Opłatę należy uiścić na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej, w tytule wpisując „za wydanie WIS” i podając dane identyfikacyjne (NIP lub PESEL) wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku o WIS

Składający wniosek może załączyć do niego dokumenty dotyczące towaru lub usługi. To przede wszystkim różnego rodzaju fotografie, plany, katalogi, atesty czy instrukcje, które mają pomóc organowi wydającemu decyzję właściwie sklasyfikować dany towar lub usługę. Załączenie próbek towarów możliwe jest jedynie na wezwanie KIS.

Do wniosku należy załączyć też kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu za wydanie WIS.

Wydanie decyzji przez KIS

Po analizie, KIS klasyfikuje przedmiot wniosku według odpowiedniej klasyfikacji i określa właściwą stawkę podatku.

Krajowa Informacja Skarbowa ma na wydanie decyzji 3 miesiące licząc od dnia następującego po dniu napłynięcia wniosku. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wydania decyzji przypada na dzień wolny, przesuwa się go na najbliższy dzień roboczy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Termin wydania wniosku może zostać wydłużony w sytuacji wezwania podatnika w celu uzupełnienia wniosku bądź potrzeby wykonania dodatkowej analizy sytuacji.

Odwołanie od decyzji KIS

Podatnikowi, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez KIS, przysługuje prawo złożenia odwołania. Może dokonać tego w ciągu 14 dni kalendarzowych, składając stosowne pismo do KIS.

Zmiany w WIS od 2021 r.

Z początkiem 2021 r. w życie weszły istotne zmiany w WIS. Dotyczą one trzech obszarów:

 1. regulacji z zakresu ochrony WIS - na skutek nowelizacji podatnik będzie mógł zostać pozbawiony ochrony wynikającej z posiadanej WIS w przypadku wykrycia nadużycia prawa w zakresie transakcji;
 2. składania wniosku o wydanie WIS - konieczne jest złożenie przez wnioskującego o WIS oświadczenia, że „w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”;
 3. okresu ważności wydanej decyzji WIS - znowelizowana ustawa zakłada 5-letni okres liczony od dnia wydania decyzji. Obowiązująca wcześniej ustawa nie określała terminu ważności WIS.

Wyszukiwarka WIS dla podatników

W lutym 2020 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło publiczną bazę wydanych wiążących informacji stawkowych. Zainteresowani podatnicy mogą w niej po numerach identyfikacyjnych odszukać odpowiednie decyzje wydane innym podmiotom, co usprawni proces wydawania nowych wniosków. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://www.kis.gov.pl

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: