Wynagrodzenie członków zarządu z powołania, wykonywujący jednocześnie umowę o pracę, a składki ZUS – interpretacja ZUS

Dla firm: Wynagrodzenie członków zarządu z powołania, wykonywujący jednocześnie umowę o pracę, a składki ZUS – interpretacja ZUS

 • 5.0 / 5
 • 1

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie obróbki i sprzedaży szkła płaskiego, zatrudniająca pracowników biurowych oraz produkcyjnych.
 2. Aktualnie członkowie zarządu są zatrudnieni w Spółce na cały etat na podstawie umowy o pracę na stanowiskach Dyrektor do spraw marketingu oraz Zastępca dyrektora.
 3. Zakres obowiązków Dyrektora do spraw marketingu dot. koordynacji pracy biura firmy, nadzoru nad pracownikami działu sprzedaży przyjmującymi zamówienia od klientów, przygotowującymi dokumenty sprzedaży oraz wyceny towarów i usług oraz analiza stanów magazynowych materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych.
 4. Zakres Zastępcy dyrektora dotyczy koordynacji procesów produkcyjnych: nadzór na pracownikami produkcyjnymi, zapewnienie sprawności urządzeń produkcyjnych, przestrzegania zasad BHP przez pracowników, planowanie logistyki materiałów i produktów.
 5. Po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały zatrudnieni członkowie zarządu będą otrzymywać wynagrodzenie z dwóch tytułów - umowy o pracę oraz pełnienia funkcji prezesa i członka zarządu.

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z umowy o pracę oraz wynagrodzenie z tytułu powołania nie łączą się i nie mają wspólnej podstawy do obliczenia wysokości ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie z umowy o pracę jest objęte pełnymi składkami ZUS w tym na ubezpieczenia społeczne. 

Natomiast wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podlega wyłącznie ubezpieczeniom zdrowotnym i z tytułu tego wynagrodzenia nie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Wnioskodawca podkreśla, iż zakres obowiązków pracowników na ww. stanowiskach dotyczy koordynacji bieżących procesów produkcyjnych i sprzedażowych w firmie, natomiast w zakresie obowiązków członków zarządu jest określenie kierunku rozwoju Spółki, strategiczne decyzje w świetle panujących warunków gospodarczych w kraju i na świecie oraz ocenianie ryzyka z zawieranymi kontraktami z klientami jak i dostawcami w średnim i długim terminie, a także podejmowanie decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów.

Odpowiedź ZUS Oddział w Gdańsku:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę należy uznać za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję.

Taki tytuł nie został wymieniony w katalogu podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz w powiązanych przepisach ustawy systemowej, stanowiących o obowiązku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.Tym samym, wynagrodzenie wypłacone członkowi Zarządu, z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na owe ubezpieczenia.

Podkreślenia wymaga, że zawarcie dodatkowo z taką osobą umowy o pracę wykonywanej niezależnie od funkcji członka zarządu i z innym zakresem obowiązków nie będzie miało wpływu na brak obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu spółki powołanym do pełnienia tej funkcji mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Synteza:

ZUS zwrócił uwagę na:

 1. Niepodleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez członka zarządu spółki powołanego do pełnienia tej funkcji.
 2. Zawarcie dodatkowo z taką osobą umowy o pracę wykonywanej niezależnie od funkcji członka zarządu i z innym zakresem obowiązków nie będzie miało wpływu na brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Opracował: Maksym Popow
 • Link do interpretacji: https://bip.zus.pl/inne/interpretacje Znak sprawy: DI/100000/43/1345/2022
 • Data wydania interpretacji: 10.01.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: