Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki, a składki ZUS. Interpretacja ZUS

Dla firm: Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki, a składki ZUS. Interpretacja ZUS

 • 5.0 / 5
 • 1

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawcą jest spółka komandytowa, a jej wspólnikami są komplementariusz i komandytariusz.
 2. Umowa Spółki przewiduje, że komplementariusz może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki.
 3. Wysokość tego wynagrodzenia będzie ustalana uchwałą wspólników.
 4. Pomiędzy Spółką a Komplementariuszem nie została zawarta żadna dodatkowa umowa (o pracę, zlecenia czy o świadczenie usług), dotycząca prowadzenia spraw Spółki.

Pytanie:

Czy od wynagrodzenia otrzymywanego przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników należy odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie wnioskującego, wynagrodzenie otrzymywane przez komplementariusza za prowadzenie spraw spółki przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie stanowi dodatkowego tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ponad składki przewidziane dla wspólników spółek komandytowych związane z samym tym statusem.

KSH stanowi, że spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Prowadzenie spraw spółki powierzone jest tylko komplementariuszowi. Co do zasady każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Wspólnicy spółek osobowych podlegają ubezpieczeniom społecznemu i rentowym na takich samych zasadach jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne wynika zatem z samego faktu posiadania statusu wspólnika spółki osobowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki czy nie.

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym związane jest zatem z samym udziałem w spółce komandytowej i dotyczy na takich samych zasadach komandytariuszy, jak i komplementariuszy. W konsekwencji każdy ze wspólników zgłasza się do ZUS jako płatnik składek i jako osoba ubezpieczona samodzielnie opłaca za siebie składki.

Odrębnym tytułem do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie jest pobieranie przez komplementariusza wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki na podstawie samej umowy spółki i uchwały wspólników. W katalogu osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zawartym w ustawie systemowej nie zostały wymienione osoby pobierające wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, jako wyodrębniona kategoria.

Odpowiedź ZUS:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę należy uznać za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że komplementariuszowi za prowadzenie spraw spółki będzie przyznane wynagrodzenie na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników. Pomiędzy Spółką a komplementariuszem nie są zawierane dodatkowe umowy np. umowa o pracę, umowa agencyjna lub umowa zlecenia albo inne umowy np. o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W opisanym przez Przedsiębiorcę zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie dla komplementariusza, które będzie przyznane wyłącznie na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników nie jest objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż przyznane zostało wyłącznie na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników, bez zawierania dodatkowych umów stanowiących obowiązek ubezpieczeń społecznych, a komplementariusz jak wskazał Przedsiębiorca od 1 stycznia 2023 r. traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolnicza działalność i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym.

Synteza:

ZUS zwrócił uwagę na:

 1. Brak zawarcia dodatkowej umowy z komplementariuszem np. umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy np. o świadczenie usług.
 2. Przyznane wynagrodzenie będzie wypłacane wyłącznie na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników.
 • Opracował: Maksym Popow
 • Link do interpretacji: https://bip.zus.pl/inne/interpretacje Znak sprawy: DI/200000/43/131/2023
 • Data wydania interpretacji: 14.02.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: