Wynajem samochodu a podatek u źródła. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wynajem samochodu a podatek u źródła. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w PL, której podstawowa działalność, to świadczenie usług w sektorze automatyki przemysłowej, w tym zarządzania realizacją i realizacji projektów, doradztwa, serwisu oraz utrzymania sprzętu, czy też wynajmu wykwalifikowanego personelu.
 2. Świadczenie usług w niektórych wypadkach wymaga obecności pracowników spółki na terenie realizacji projektów położonych w różnych krajach.
 3. Pracownicy spółki podczas oddelegowania lub podróży służbowych do niektórych krajów korzystają z wynajętych samochodów.
 4. Wynajmujący to zagraniczne firmy, które mogą mieć różne formy prawne, a za wynajem wystawiają spółce fakturę lub rachunek, które spółka w momencie udostępnienia jej pojazdu lub w innym terminie jest zobowiązana uregulować.
 5. Uregulowanie należności za granicą następuje przelewem, za pomocą karty kredytowej lub z prywatnych środków pracownika, które są mu potem zwracane.
 6. Przedmiotem wynajmu są zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy specjalne.

Pytania:

 1. Uwzględniając powyższy stan faktyczny Spółka zwraca się z pytaniem czy ma obowiązek pobrać podatek u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów na rzecz podmiotów z siedzibą w krajach oddelegowania (lub podróży służbowej), takich jak: Belgia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Szwecja, Włochy, gdzie we właściwych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, w definicji należności licencyjnych mowa jest o urządzeniu przemysłowym, handlowym, naukowym?
 2. Uwzględniając powyższy stan faktyczny Spółka zwraca się z pytaniem czy ma obowiązek pobrać podatek u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów na rzecz podmiotów z siedzibą w krajach oddelegowania (lub podróży służbowej), takich jak Francja lub Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie we właściwych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, w definicji należności licencyjnych nie ma mowy o urządzeniu przemysłowym, handlowym, ani naukowym?
 3. Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tytułu płatności za najem samochodów za granicą także w sytuacji kiedy nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej firmy wynajmującej samochód, w przypadku firm wynajmujących samochody z siedzibą w krajach wskazanych w pytaniu nr 1 i w pytaniu nr 2?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

 • Ad.1 Spółka stoi na stanowisku, iż najem samochodów w krajach oddelegowania (lub podróży służbowej) wskazanych w pytaniu nr 1, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym u źródła, gdyż samochody nie stanowią urządzenia przemysłowego, urządzenia handlowego ani urządzenia naukowego.

 • Ad.2 Spółka stoi na stanowisku, iż najem samochodów w krajach oddelegowania, gdzie w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ma referencji do urządzenia przemysłowego, handlowego, ani naukowego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym u źródła. Brzmienie właściwych postanowień UPO z USA oraz Francją wskazują, iż płatności za najem samochodów są poza zakresem definicji należności licencyjnych wskazanych w tych umowach.

 • Ad.3 Spółka stoi na stanowisku, iż nie jest zobowiązana do pobierania WHT od płatności z tytułu używania samochodów wykorzystywanych za granicą, także w sytuacji kiedy nie posiada certyfikatów rezydencji podatkowej firm wynajmujących samochody, w przypadku firm będących rezydentami krajów wskazanych w pytaniu nr 1 i 2. Należy stwierdzić, że płatności dokonywane z tytułu najmu samochodów przez spółkę na rzecz obcego rezydenta, pozostają poza zakresem adekwatnych przepisów ustawy o CIT, interpretowanym z uwzględnieniem UPO z krajami wskazanymi w pytaniu nr 1 i 2.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie pytania drugiego i nieprawidłowe w zakresie pytania pierwszego i trzeciego.

Uzasadnienie decyzji:

 • Ad.1 Zarówno w ustawie podatkowej, jak i w przedmiotowych UPO brak jest definicji legalnej słowa „urządzenie przemysłowe”. W świetle definicji słownikowych oraz zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem przyjąć należy, że pojęcie „urządzenie przemysłowe” (podobnie jak handlowe lub naukowe), powinno być rozumiane maksymalnie szeroko. Ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia, stanowiące pewien zespół mechanizmów, elementów technicznych, które mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów o określonej specyfice - przemysłowej, handlowej lub naukowej.

 • Ad.2 W UPO z USA i Francją zawarte są przepisy określające, co należy rozumieć pod pojęciem „należności licencyjnych” na potrzeby każdej z tych umów. Analiza tych przepisów odpowiednich UPO, w szczególności tych określających co należy rozumieć pod pojęciem „należności licencyjnych”, prowadzi do wniosku, że nie obejmują one swoim zakresem należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. W związku z tym w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatów rezydencji podmiotów z USA i Francji, nie ma obowiązku pobierania WHT od należności wypłacanych za wynajmowanie samochodów.

 • Ad.3 Z adekwatnego przepisu ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że zastosowania preferencyjnej stawki podatku lub niepobranie podatku w ogóle jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy podmiot wypłacający należności posiada certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych. W przypadku braku posiadania przez podmiot wypłacający należności certyfikatu rezydencji podmiotów zagranicznych, opodatkowanie tych należności należy rozpatrywać na gruncie ustawy o CIT.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 19.05.2017 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: