Wypłata zysku przez sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia s.c. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wypłata zysku przez sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia s.c. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 1

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:

  1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym oraz wspólnikiem w sp. z o.o., w której drugim wspólnikiem jest jego małżonka. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie określonym w KSH.
  2. Wspólnicy s.c. stali się z mocy prawa udziałowcami sp. z o.o., natomiast majątek s.c. stał się majątkiem sp. z o.o. Spółka powstała z przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki s.c. na mocy kontynuacji podmiotowej i kontynuuje dotychczasową działalność. Przekształcenie nie spowodowało zmian w strukturze właścicielskiej. Skład osobowy spółek jest tożsamy.
  3. Przed przekształceniem wspólnicy s.c. podjęli uchwałę, w której postanowili zgodnie z KC, że dokonają podziału zysku z lat ubiegłych oraz przeznaczą do wypłaty wspólnikom przypadający na nich zysk za lata ubiegłe, w równych częściach, zgodnie z postanowieniami umowy s.c.
  4. W związku z podjęciem uchwały zyski z lat ubiegłych zostały ujęte w księgach s.c. jako zobowiązanie wobec wspólników. W związku z przekształceniem sp. z o.o. jest zobowiązana do wypłaty tego zobowiązania na rzecz wspólników. Kwota zysków z lat ubiegłych zostanie wypłacona jednorazowo lub w ratach. Wypłata nastąpi więc po przekształceniu.
  5. Sp. z o.o. wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT.

Pytanie:

Czy wypłata na rzecz wnioskodawcy zysków wypracowanych przez s.c., opisanych w zdarzeniu przyszłym, która zostanie dokonana po przekształceniu s.c. w sp. z o.o. i po złożeniu przez sp. z o.o. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, będzie podlegała w momencie jej faktycznej wypłaty opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, wypłata przez sp. z o.o. zysków wypracowanych przez s.c. i opodatkowanych uprzednio po stronie wspólników s.c., w sytuacji kiedy żądanie ich wypłaty zgodnie z KC zostało zgłoszone przez wspólników przed dokonaniem przekształcenia w spółkę kapitałową i potwierdzone zostało uchwałą wspólników s.c., nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Źródłem roszczenia o wypłatę tych środków nie jest posiadanie statusu wspólnika w sp. z o.o. Wypłata stanowi realizację zobowiązania, które powstało przed przekształceniem i status wspólnika sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na to zobowiązanie.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Dyrektor KIS odstąpił od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Opracował: Maksym Popow

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 07.03.2023 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: