Zaliczenie wydatków związanych z wynajmem mieszkania do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja podatkowa

Dla firm: Zaliczenie wydatków związanych z wynajmem mieszkania do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 4

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, gdzie głównym PKD jest 62.01.Z.
 2. Podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
 3. Wnioskodawca uzyskał zlecenie obejmujące bieżące prace przy utrzymaniu linii produkcyjnej kontrahenta.
 4. Część prac jest możliwa do zrealizowania za pomocą dostępu zdalnego do systemu kontrahenta, natomiast część zakresu obowiązków wymaga prac w miejscu wykonywania zlecenia. Kontrahentem jest spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Usługi na rzecz spółki będą świadczone w miejscu, gdzie kontrahent realizuje zlecenie.
 6. W związku z obecnie prowadzonymi pracami Wnioskodawca musi być obecny na miejscu świadczenia usług 5 dni w tygodniu (przy czym trudno jest oszacować, jak będzie kształtować się sytuacja na dalszym etapie współpracy).
 7. Od miejsca prowadzenia działalności Wnioskodawcy do miejsca wykonywania zlecenia jest około 170 km, przejazd w jedną stronę zajmuje około 2 godziny.
 8. Wnioskodawca chce wynająć niewielkie mieszkanie znajdujące się nieopodal miejsca realizacji zlecenia (około 6 km, czyli 10 min. podróży).
 9. Na wynajem mieszkania zostanie podpisana umowa z osobą fizyczną, a wydatki będą udokumentowane potwierdzeniami zapłaty na konto wskazane w umowie wynajmu. Wnioskodawca planuje na weekendy wracać do miejsca wykonywania swojej działalności, gdzie posiada centrum życia społecznego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wydatki związane z wynajętym mieszkaniem (czynsz, opłaty za prąd oraz media na podstawie zawartej umowy wynajmu) Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy wynajęcie pokoju w hotelu byłoby bardziej kosztowne od wynajmowania małego mieszkania. Codzienne lub przynajmniej bardzo częste dojazdy byłyby bardzo czasochłonne i wyczerpujące. Ograniczone jest również wykonywanie zlecenia tego typu na odległość. Kierując się ekonomiką kosztów, racjonalnym działaniem będzie wynajęcie mieszkania w miejscu świadczenia usług, które będzie służyło zarówno celom noclegowym, jak również będzie mogło stanowić miejsce pracy Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakłada, iż w dni wolne od wykonywania danego zlecenia będzie wracał do miejsca zamieszkania. Wydatek związany z kosztem wynajmu mieszkania pozwoli Wnioskodawcy bardziej efektywnie zarządzać czasem poświęconym na realizację zlecenia, a dodatkowo pozwoli ograniczyć koszty eksploatacji samochodu.

Tym samym poniesiony wydatek będzie wpływał na uzyskanie przychodu i zabezpieczenia jego źródła, gdyż z jednej strony Wnioskodawca będzie mógł poświęcić więcej czasu na realizację zlecenia (ograniczenie czasu podróży), a z drugiej strony wpłynie pozytywnie na relacje z klientem, gdyż Wnioskodawca będzie bardziej elastyczny czasowo i będzie mógł bardziej zaangażować się w wykonanie zlecenia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż do wydatków na wynajem mieszkania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej znajdują zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie, to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, taki koszt wynajmu powinien zostać uznany za koszt uzyskania przychodu.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które Wnioskodawca przedstawił we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny.

Wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodów istnieje związek przyczynowy.

Powodem wynajęcia przez Wnioskodawcę mieszkania nieopodal miejsca realizacji zlecenia jest konieczność świadczenia na rzecz kontrahenta usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniające przesłanki ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Istnieje przy tym obowiązek właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Oprócz faktur i rachunków, niezbędnym jest też posiadanie dowodów świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której Wnioskodawca wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami oraz potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Podsumowując, wydatki związane z wynajętym mieszkaniem (czynsz, opłaty za prąd oraz media na podstawie zawartej umowy wynajmu) Wnioskodawca może zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Eksperci artykułu: