Zniesienie ulgi abolicyjnej

Dla firm: Zniesienie ulgi abolicyjnej

  • 5.0 / 5
  • 7

Ograniczenie ulgi abolicyjnej - kogo dotknie?

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Obejmują tzw. polskich rezydentów podatkowych. To osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:

  • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Likwidacja ulgi abolicyjnej budzi kontrowersję z powodu nierówności między podatnikami zarabiającymi w różnych krajach. Dla przykładu - osoby uzyskujące dochód w Niemczech będą mogły skorzystać z ulgi abolicyjnej, a pracujące w Belgii będą musiały dopłacić różnice podatkową.

Skutki likwidacji ulgi abolicyjnej

Likwidacja ulgi abolicyjnej dla Polaków pracujących za granicą oznacza obowiązek zapłaty dodatkowego podatku dochodowego w Polsce oraz utratę zwrotu podatku.

Na likwidacji ulgi abolicyjnej ucierpią nie tylko pracujący za granicą Polacy, ale i biura rachunkowe, które każdego roku odzyskiwały dla nich miliony złotych. Brak możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej oznacza bowiem koniec zwrotu podatku za pracę za granicą.

Do państw, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczyć na nowych zasadach należą: 

Austria, Belgia, Chiny, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zmiana dotyczy dochodów uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Rozliczając zatem PIT za 2020 r. można wciąż korzystać z ulgi abolicyjnej w pełnym wymiarze.

Ulga abolicyjna z limitem odliczenia

Znowelizowana ustawa wprowadza limit odliczenia dla ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi zaledwie 1360 zł.

Ograniczenie ulgi a wyższe podatki dla Polaków pracujących za granicą

Reasumując, z ulgi dalej będą mogli korzystać jedynie ci podatnicy, których kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie przekraczać kwoty 1360 zł.

W praktyce, polscy rezydenci uzyskujący dochody w państwach, z którymi w umowie zastosowano metodę  proporcjonalnego odliczenia, będą często zmuszeni do płacenia podatku również w Polsce. Do zapłaty pozostanie kwota stanowiąca różnicę między podatkiem polskim a zagranicznym. W wielu przypadkach różnica ta może okazać się duża, co związane jest w tym, że w większości państw kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż w Polsce.

Wyjątek od limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej

Nowa ustawa wprowadza wyjątek od ograniczenia odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej. Limit ten nie będzie obowiązywał dla dochodów osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. Chodzi o dochody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podatnicy rozliczający się z tych dochodów w Polsce będą uprawnieni do odliczania ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości - bez stosowania limitu odliczenia.

Likwidacja ulgi abolicyjnej a zmiana rezydencji podatkowej

Likwidacja ulgi abolicyjnej dotknie osoby, których miejscem zamieszkania jest Polska (rezydentów) i które uzyskują dochody w innych państwach. W efekcie, jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce i nie uzyskuje w Polsce dochodów, to nie podlega obowiązkom podatkowym w naszym kraju.

Efektem likwidacji ulgi abolicyjnej może być więc zmiana rezydencji wielu Polaków pracujących za granicą. Organy podatkowe będą mogły jednak badać, czy taka zmiana miejsca zamieszkania nie ma fikcyjnego charakteru.

Eksperci artykułu: