SLIM VAT 2 - uproszczenia w VAT

Dla firm: SLIM VAT 2 - uproszczenia w VAT

 • 4.8 / 5
 • 4

SLIM VAT 2 - co to?

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. Stanowi on odpowiedź na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców i jest efektem rozwiązań uszczelniających wdrożonych w ostatnich latach.

Pakiet usuwa wiele przestarzałych, a zatem niepotrzebnych obowiązków, jakie spoczywają na firmach. Wprowadzone zmiany mają odciążyć przedsiębiorców - oszczędzić ich czas poświęcany na formalności oraz poprawić płynność prowadzonych działalności.

Opublikowane 18 lutego 2021 r. zmiany, jakie wprowadza pakiet modernizacji w rozliczeniach podatku VAT, podzielono na 5 obszarów:
 1. prostsze fakturowanie,
 2. przyjazne odliczanie VAT,
 3. VAT w obrocie międzynarodowym - korzyści i pewność prawa,
 4. VAT - łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 5. poprawa płynności w MPP i uldze na złe długi.

SLIM VAT 2 - najważniejsze zmiany

Pierwszy pakiet SLIM VAT wprowadził zmiany m.in. w zakresie korygowania faktur, przeliczania walut obcych i odliczania podatku naliczonego. Szczegóły w artykule: Zmiany podatkowe w 2021 r. Poniżej prezentujemy krótki opis kluczowych uproszczeń podatkowych drugiego pakietu modernizacji w rozliczeniach VAT.

Prostsze fakturowanie

 • zwolnienie z wymogu umieszczania na fakturze korygującej wyrażenia „faktura korygująca” albo wyrazu „korekta”, jak również podawania przyczyny tej korekty,
 • likwidacja duplikatów faktur - ich miejsce zajmą kolejne egzemplarze danej faktury,
 • możliwość wystawienia jednej faktury korygującej dla kilku dostaw lub usług z danego okresu,
 • wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury - z 30 do 60 dni,
 • rezygnacja z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,
 • zniesienie limitu kilometrowego dla uznania biletu jako faktury - na ten moment za fakturę uznaje się wyłącznie bilety, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przyjazne odliczanie VAT

 • możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego - w przypadku, gdy podatnik nie dokonał tego w terminach ustawowych - zarówno w drodze korekty okresu, w którym powstało prawo do odliczenia (stan obecny), jak też w ramach korekty jednego z trzech następnych okresów rozliczeniowych bądź dwóch w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie,
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 celem pełnego odliczenia VAT na samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej - do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia.
 • VAT w obrocie międzynarodowym - korzyści i pewność prawa
 • doprecyzowanie uregulowań w zakresie transakcji łańcuchowych, w tym wskazanie, która z dostaw będzie uznana tzw. dostawą ruchomą,
 • uregulowanie zasad dotyczących okresu, w jakim podatnik powinien rozliczyć korektę „in minus” w przypadku importu usług oraz WNT - w pakiecie znaleźć ma się przepis wiążący moment ujęcia korekty z momentem powstania jej przyczyny,
 • zwolnienie z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany VAT należny - pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług.

VAT - łatwiejszy obrót nieruchomościami

 • umożliwienie zawarcia bezpośrednio w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia nabywcy i dostawcy o wyborze opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części,
 • zwolnienie podatników korzystających ze zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym z obowiązku odrębnego składania oświadczenia dotyczącego wyboru opodatkowania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Poprawa płynności w MPP i uldze na złe długi

 • umożliwienie podatnikom dokonywania „przekazania własnego” w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki,
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na KRUS,
 • wydłużenie terminu na skorzystanie z mechanizmu ulgi na złe długi z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność (licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona),
 • likwidacja uprawniającego do ulgi wymogu, by dłużnik na moment dostawy towarów / świadczenia dla niego usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie ustawy

Poszczególne obszary obejmują łącznie kilkanaście uproszczeń. Głównie są nimi regulacje o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym, jednak nie zabrakło rozwiązań zmieniających sytuację wielu podatników VAT. Szczegóły dotyczące konsultacji nt. uproszczeń podatkowych dla firm znaleźć można w prezentacji zamieszczonej w serwisie gov.pl.

Eksperci artykułu: