Stawki kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Dla firm: Stawki kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • 5.0 / 5
 • 7

Wzrost kar na skutek podniesienia minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone w 2021 r. do kwoty 2800 zł (w 2020 r. wynosiło o 200 zł mniej - 2600 zł). Kwota minimalna wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. poz. 1596).

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe - definicja pojęć

Zarówno wykroczenie, jak i przestępstwo są karalne. Ich właściwa kwalifikacja i wysokość nałożonej kary zależą od wartości wykonanego niezgodnie z prawem czynu.

Wykroczenie

Kodeks Karny Skarbowy definiuje wykroczenie skarbowe jako czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Wykroczeniem skarbowym jest na przykład spóźnienie się z zapłatą podatku, niewykazanie należności celnych od eksportowanych towarów czy też notoryczne wystawianie błędnych dowodów sprzedaży.

Przestępstwo

Przestępstwem skarbowym jest z kolei czyn zabroniony przed kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kara ta w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. Mandat karny w postaci grzywny musi mieścić się w granicach podwójnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei kara grzywny w postaci wyroku nakazowego może wynosić maksymalnie dziesięciokrotność minimalnej należności za wykonaną pracę.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 1.  W 2021 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony, o ile kwota uszczuplenia nie przekracza 14 000 zł (5 x 2800 zł). Powyżej tej kwoty będziemy mieli do czynienia z przestępstwem skarbowym.
 2. Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 280 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 56 000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).
 3. Przewidywana maksymalna granica mandatu karnego to 5600 złotych (2 x minimalne wynagrodzenie).
 4. Kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym nie będzie mogła przekroczyć 28 000 złotych.

Kara grzywny za przestępstwa skarbowe

Przewidziane kary za przestępstwa skarbowe są znacznie wyższe od kar za wykroczenia. Oprócz kary grzywny w stawkach dziennych, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara ograniczenia lub całkowitego pozbawienia wolności.

W sytuacji orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, określana jest liczba stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa zaś 720.

 1. Stawka dzienna kary dla przestępstw skarbowych nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia (2800 zł / 30 = 93,33 zł).
 2. Nie może jednocześnie przekraczać jej 400-krotności (400 x 93,33 zł = 37 333,33 zł). To oznacza, że w 2021 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 93,33 zł do 37 333,33 zł.
 3. Kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 933,33 zł (10 stawek dziennych x 93,30 zł) do 26 880 000 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 37 333,33 zł).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pozostałe środki karne w przypadku przestępstw skarbowych

Ustawodawca przewidział również inne środki karne, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę. Są nimi:

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • przepadek przedmiotów,
 • ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,
 • przepadek korzyści majątkowej,
 • ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej,
 • zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości,
 • pozbawienie praw publicznych,
 • środki związane z poddaniem sprawcy próbie: warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary lub warunkowe zwolnienie.

Kto odpowiada za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

Za wszelkie przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w związku z prowadzoną działalnością w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca. W określonych okolicznościach odpowiedzialnością obarczony jest również podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy, czyli biuro rachunkowe.

I choć za ewentualne błędy skutkujące nałożeniem kary zawsze odpowiada przede wszystkim właściciel firmy, to ubezpieczenie biura rachunkowego pozwala uzyskać od niego rekompensatę za ewentualne szkody wynikłe z powodu błędów księgowych. Wysokość i zakres OC to jeden z kluczowych elementów, jakie należy sprawdzić przy wyborze biura rachunkowego. Więcej w artykule: Jak wybrać biuro rachunkowe?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Tabela: Wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Sąd przy ustalaniu wysokości kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe uwzględnia dochody sprawcy, stosunki majątkowe i rodzinne oraz możliwości zarobkowe.

Wykroczenia skarbowe stan na 2021 r.

 • Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego wynagrodzenia) 14 000 zł
 • Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 280 zł do 5600 zł
 • Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 280 zł do 56 000 zł
 • Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 280 zł do 28 000 zł

Przestępstwa skarbowe stan na 2021 r.

 • Stawka dzienna od 93,33 zł do 37 333,33 zł
 • Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem od 933,33 zł do 26 880 000 zł
 • Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 933,33 zł do 26 880 000 zł

Eksperci artykułu: